Vedtægter

Vedtægter for Idestrup og Omegns Lokalråd, IOLR

§ 1.        Navn og hjemsted

1.1.         Foreningens navn er Idestrup og omegns lokalråd (www.iolr.dk)

1.2.         Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune.

§ 2.        Formål 

2.1.        Foreningens generelle formål er, på almennyttig basis:

  • at varetage fælles interesser for Idestrup og omegn, herunder styrke området socialt, kulturelt og bidrage til at skabe og støtte et levende fællesskab,
  • at styrke samarbejdet mellem lokalsamfundets interessenter,
  • at understøtte bosætning, herunder tiltrække beboere til området
  • at understøtte forenings- og erhvervslivet i området,
  • at lægge særlig vægt på initiativer, der gavner børn og unge i området, herunder at skabe og støtte aktiviteter for børn og unge.

§ 3.        Medlemskab

3.1.        Som medlemmer af foreningen kan optages foreninger, institutioner, erhvervsvirksomheder og privatpersoner, der støtter foreningens formål.

3.2.        Medlemskab træder i kraft ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.

3.3.        Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til foreningens bestyrelse.

3.4.        Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de forpligtelser, der følger af medlemskabet, eller som handler til skade for foreningen. Beslutning om eksklusion skal meddeles skriftligt. 

§ 4.        Kontingent

4.1.        Kontingent for det første regnskabsår fastsættes af den stiftende generalforsamling. Herefter fastsættes kontingent eller kontingentfrihed på den årlige generalforsamling. 

§ 5.        Generalforsamling

5.1.        Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

5.2.        Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af maj måned.

5.3.        Generalforsamlingen skal afholdes i Idestrup eller omegn.

5.4.        Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen skriftligt ved annoncering på hjemmeside senest 14 dage før afholdelsen med angivelse af dagsorden. Bestyrelsen kan vælge at indkalde medlemmerne skriftligt ved e-mail eller brev. Bestyrelsen kan ligeledes vælge at annoncere i lokale dagblade og/eller via digitale platforme.

5.5.        Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

              1.  Valg af to stemmetællere

              2. Valg af dirigent

              3.  Bestyrelsens beretning

              4.  Godkendelse af regnskab

              5.  Drøftelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent

              6.  Indkomne forslag

              7.  Valg af medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter

              8.  Valg af to revisorer

              9.  Eventuelt

5.6.         Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden datoen for generalforsamlingen.

5.7.        Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

5.8.        Alle medlemmer er stemmeberettigede og kan opstille til tillidsposter. Hvert medlem har én stemme.

5.9.        På generalforsamlingen kan et medlem møde med fuldmagt fra ét andet stemmeberettiget medlem.

5.10.      På generalforsamlingen træffes beslutninger ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer med mindre højere majoritet er fastsat i vedtægterne.

5.11.      Afstemninger foregår ved håndsoprækning, med mindre dirigenten eller et medlem forlanger skriftlig afstemning.

§ 6.        Ekstraordinær generalforsamling

6.1.        Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når enten 3 af bestyrelsesmedlemmerne eller mindst 5 stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsender anmodning til bestyrelsen herom. Den ekstraordinære generalforsamling indvarsles som beskrevet i § 5 og skal afholdes inden 30 dage efter modtagelsen af den skriftlige henvendelse om begæring af ekstraordinær generalforsamling.

§ 7.        Bestyrelse

7.1.        Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af et ulige antal medlemmer, dog højst 5 personer.

7.2.        Bestyrelsen administrerer foreningens midler og har over for generalforsamlingen det overordnede ansvar for foreningens drift. 

7.3.        Bestyrelsen vælges af medlemmerne på generalforsamlingen. Valg til bestyrelsen gælder for 2 år. Genvalg er muligt. 

7.4.        Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Posten som sekretær kan fordeles på ad hoc basis, men skal varetages i fornøden udstrækning. 

7.5.        Dersom et bestyrelsesmedlem i funktionsperioden får varigt forfald, indtræder suppleanten med flest stemmer (1. suppleanten) i det fratrådte bestyrelsesmedlems sted i tiden frem til næste generalforsamling. 

7.6.        Suppleanter er velkomne til at deltage i bestyrelsesarbejdet, såfremt det besluttes af en enig bestyrelse.

7.7.        Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent eller 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Det tilstræbes, at der holdes bestyrelsesmøde en gang i kvartalet.

7.8.        Indkaldelse til bestyrelsesmøde finder sted skriftligt med mindst 8 dages varsel.  Møder kan lægges i forbindelse med medlemsmøder og generalforsamling.

7.9.        Bestyrelsen kan nedsætte selvstændige arbejdsgrupper til varetagelse af udvalgte opgaver. En arbejdsgruppe skal have et afgrænset arbejdsområde og refererer i alle forhold til bestyrelsen. 

7.10.      Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsens medlemmer er til stede.

7.11.      Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

7.12.      Bestyrelsen modtager ikke arbejdsvederlag, men får dækket omkostninger i rimeligt omfang.

§ 8.        Vedtægtsændringer

8.1.        Forslag om vedtægtsændringer kan vedtages på den ordinære og/eller ekstraordinære generalforsamling. Forslag om vedtægtsændringer kræver, for at blive vedtaget, at 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen stemmer for forslaget, uanset antallet af fremmødte medlemmer.

8.2.        Om opløsning af foreningen henvises til § 12.

§ 9.        Regnskab

9.1.         Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

9.2.        Kassereren, eller en af bestyrelsen nedsat arbejdsgruppe, udarbejder en gang årligt et detaljeret regnskab på baggrund af den daglige bogføring.

9.3.        Inden fremlæggelse på generalforsamlingen skal regnskabet revideres af to revisorer. Revisorerne behøver ikke at være registrerede eller have autorisation, men skal gennemgå regnskaber mv. i henhold til god regnskabspraksis. Revisorerne har til enhver tid adgang til alle relevante oplysninger, herunder medlemskartotek, daglig bogføring og beholdninger.  Revisorerne godkender regnskabet ved underskrivelse.

§ 10.      Tegningsret

10.1.      Foreningen tegnes af formanden i forening med et andet medlem af bestyrelsen. Formanden kan i særlige tilfælde delegere tegningsretten (prokura) til andre medlemmer af foreningen efter skriftlig aftale med den øvrige bestyrelse.

§ 11.      Hæftelse

11.1.      Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.

11.2.      Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for foreningens forpligtelser.

§ 12.      Opløsning af foreningen

12.1.      Forslag om opløsning af foreningen kan alene fremsættes af bestyrelsen. Forslaget skal være begrundet og indeholde forslag til, hvorledes foreningens midler, efter betaling af samtlige kreditorer, skal anvendes ved opløsningen. Foreningens midler kan alene anvendes til almene formål, der vedrører Idestrup og omegn.

12.2.      Forslag om opløsning af foreningen kan alene fremsættes på en ordinær generalforsamling og skal efterfølgende bekræftes på en ekstraordinær generalforsamling. 

12.3.      Såfremt forslag om opløsning vedtages med stemmerne fra mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer på den ordinære generalforsamling, skal bestyrelsen inden 8 dage indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget på ny skal behandles. Indkaldelse skal ske i overensstemmelse med § 6. Der kan først ske indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling efter vedtagelsen af forslaget om opløsning på den ordinære generalforsamling. 

12.4.      Såfremt forslaget om opløsning tillige vedtages med stemmerne fra mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer på den ekstraordinære generalforsamling, skal foreningen opløses. Bestyrelsen skal uden ugrundet ophold efter den ekstraordinære generalforsamling 

tage initiativ til at betale enhver kreditor, udarbejde et likvidationsregnskab og uddele likvidationsprovenuet til de vedtagne almene formål, når al gæld er betalt. 

***

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 7. 3. 2011. Revideret på generalforsamling for IOLR, 23/2 2015; 11/8 2015 og 7/4 2021.

Dato og underskrifter

Den          /                                                                   Den          /

     __________________________     ________________________
Louise Sparre Flørning, formandKaj Jørgensen, dirigent
    Den         /     __________________________ 
Carina Woollhead, referent